ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Lecture ม.ปลาย ชีววิทยา
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ดร. ธนพงษ์ วัชรโรจน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ชีววิทยา (Biology) ถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่จัดว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งดับสูญสลายไปโดยเฉพาะกับชีวิตของมนุษย์เราด้วยแล้วยิ่งเกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งสิ้น หากเรามองเพียงผิวเผินอาจจะเข้าใจว่าชีววิทยาเป็นเพียงเรื่องของคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ความจริงแล้วชีววิทยายังรวมถึงเรื่องของโภชนาการ การแพทย์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมไปจนถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วย โดยในทุกๆ ส่วนล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเหตุและผล รวมทั้งกระบวนการทางความคิด และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเอง “Lecture ม.ปลาย ชีววิทยา” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสรุปอย่างย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาส่วนต่างๆ ของน้องๆ ผู้เรียนทุกคน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. โลกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2. โลกของมนุษย์และสัตว์ 3. โลกของพืช พร้อมทั้งแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ที่มีคำอธิบายของเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน โดยน้องๆ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อเสริมกับบทเรียนภายในห้องเรียน และใช้สำหรับเตรียมตัวในการสอบได้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์เชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อม ความสม่ำเสมอ และการเอาใจใส่ในบทเรียนของน้องๆ จะนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้จริง